ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FLEVONICE FOOD

 

 

Artikel 1 – Begripsbepaling

Flevonice: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flevonice  Exploitatiemaatschappij B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Biddinghuizen, waaronder tevens begrepen de directie van Flevonice en haar medewerkers.

 

Flevonice Food: de catering tak binnen Flevonice die maaltijden voor externe partijen verzorgd.

 

Opdrachtgever: degene met wie Flevonice Food een overeenkomst heeft gesloten.

 

Overeenkomst: Iedere verbintenis met Flevonice Food, op grond waarvan Flevonice Food producten en/of Diensten aan Opdrachtgever levert/gaat leveren.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1          Deze leveringsvoorwaarden, uitvoeringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, gedragsregels, risicobepalingen en aansprakelijkheidsbepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes alsmede op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Flevonice Food en Opdrachtgever.

2.2         Flevonice Food wijst uitdrukkelijk eventueel door de Opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Flevonice Food zijn aanvaard.

2.3         Mochten voorwaarden van Opdrachtgever toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij tegenstrijdigheid de voorwaarden van Flevonice Food.

 

Artikel 3 – Aanbod en overeenkomsten

3.1         Alle offertes/aanbiedingen van Flevonice Food zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte vermeld. Flevonice Food heeft het recht dit aanbod zonder opgaaf van redenen tot en met de derde werkdag na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

3.2          Een overeenkomst tussen Flevonice Food en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat Flevonice Food de opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

 

Artikel 4 – Tarieven

4.1         Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de door Flevonice Food opgegeven tarieven inclusief omzetbelasting. De prijzen gelden voor de in de opdrachtbevestiging genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties.

4.2          Flevonice Food heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3          Het minimum bedrag voor een bestelling bedraagt € 25,-. 

 

Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

Bij totstandkoming van de overeenkomst gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

Opdrachtgever betaalt het verschuldigde bedrag 100% vooruit via de bestelsite of via pintransactie.

 

Artikel  6  -  Annuleringsvoorwaarden en -regelingen

Wijzigingen van het aantal personen kunnen voorafgaand aan de bestelling alléén schriftelijk (per post of per e-mail) tot uiterlijk 5 werkdagen voor leverings- of arrangementsdatum aan de keuken (keuken@flevonice.nl) worden doorgegeven, onder de volgende voorwaarden:

 

Opdrachtgever mag tot uiterlijk 5 werkdagen voor de leveringsdatum minderen met maximaal 5 personen. Het vermeerderen van het aantal personen is onder voorbehoud. Mocht het aantal personen met meer dan 5 personen verminderen, dan gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden.

 

 Betalingsregeling bij annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tussen 1- 5 dagen voor de leverings- of arrangementsdatum is de Opdrachtgever 50% van de totaalsom verschuldigd. Bij annulering binnen 1 dag voor de leverings- of arrangementsdatum is de Opdrachtgever 100% van de totaalsom verschuldigd.

 

Artikel 7-  Te leveren goederen en diensten

De uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Flevonice Food is gebaseerd op de  door  Opdrachtnemer opgegeven aantallen en omstandigheden.

Indien de opgave van Opdrachtnemer niet overeenstemt met de werkelijkheid is Flevonice Food niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1             Flevonice Food is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Flevonice Food terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Flevonice Food nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

8.2             Flevonice Food kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade bij niet-geleverde goederen/diensten. De werknemers van Flevonice Food moeten voldoende ruimte hebben om te werken en dienen een vrije doorgang te hebben. Bij schade tijdens levering kan Flevonice Food, indien er geen sprake is van opzet, niet aansprakelijk worden gesteld. Flevonice Food is aansprakelijk voor de voedselveiligheid, kwaliteit en versheid van voedingsmiddelen tot aan de levering. Hierna is de opdrachtnemer verantwoordelijk.

8.3             Bij schade of vermissingen van bijgeleverde goederen kan de Opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld. Flevonice Food kan de kosten voor vervanging of reparatie in rekening brengen bij de Opdrachtnemer.

 

Artikel 9 – Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt Opdrachtnemer tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Flevonice Food blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van Opdrachtnemer.

 

Artikel 10 - Overmacht

In geval van overmacht heeft Flevonice Food het recht, na kennisgeving aan de Opdrachtnemer, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.

 

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

  • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken;
  • Stakingen;
  • Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen;
  • Brand of ongevallen;
  • Transportbelemmeringen;
  • Iedere storing in de geregelde productie;
  • Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12 - Geschillenbeslechting

Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een met Flevonice Food gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Niettemin is Flevonice Food te allen tijde gerechtigd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 13 – Privacy beleid

Flevonice Food heeft een privacy statement. Hiermee willen laten we Opdrachtgever laten weten welke gegevens Flevonice Food verzamelt en met welk doel we dit doen. Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die door Flevonice Food worden aangeboden. Gegevens die aan Flevonice Food worden verstrekt zullen we vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.